Diocesan and Cathedral Administrative Assistant

We are recruiting a new member of Tîm Deiniol. Tîm Deiniol is a dynamic team which provides strategic and practical support to churches and Ministry Areas across the Diocese of Bangor; a large geographical area stretching from Anglesey to Conwy and south to Tywyn and Llanidloes. We also provide specialist advice in the fields of safeguarding, property and finance along with leading on projects progressing diocesan priorities. It’s an exciting time of change in the Diocese of Bangor as we’ve committed to a new diocesan vision with new energy and focus.

The new administrative assistant will be an integral part of Tîm Deiniol, working alongside our Diocesan and Cathedral Administrator to provide administrative support to Tîm Deiniol and the Cathedral. It’s an incredibly varied role supporting a team with diverse responsibilities. There is also the opportunity to provide support in more specialist areas such as finance and IT depending on experience and interest.

£15 -17000 salary dependant on experience
15% employers pension contribution
28 days holiday

For more information: https://bangor.eglwysyngnghymru.org.uk/swyddi/

Cynorthwyydd Gweinyddol yr Esgobaeth a’r Gadeirlan

Rydym yn recriwtio aelod newydd o Dîm Deiniol. Mae Tîm Deiniol yn dîm deinamig sy’n darparu cefnogaeth strategol ac ymarferol i eglwysi ac Ardaloedd Weinidogaeth ar draws Esgobaeth Bangor; ardal ddaearyddol fawr yn ymestyn o Ynys Môn i Gonwy ac i’r de i Dywyn a Llanidloes. Rydym hefyd yn darparu cyngor arbenigol ym meysydd diogelu, eiddo a chyllid ynghyd â phrosiectau blaenllaw sy’n datblygu blaenoriaethau esgobaethol. Mae’n gyfnod cyffrous o newid yn Esgobaeth Bangor wrth i ni ymrwymo i weledigaeth esgobaethol newydd gydag egni a ffocws newydd.

Bydd y cynorthwyydd gweinyddol newydd yn rhan bwysig o Dîm Deiniol, gan weithio ochr yn ochr â’n Gweinyddwr Esgobaethol a Chadeirlan i ddarparu cefnogaeth weinyddol i Dîm Deiniol a’r Gadeirlan. Mae hon yn rôl anhygoel amrywiol sy’n cefnogi tîm gyda chyfrifoldebau amrywiol. Mae yna hefyd y cyfle i ddarparu cefnogaeth mewn meysydd mwy arbenigol megis cyllid a TG yn dibynnu ar brofiad a diddordeb.

Cyflog o £ 15 -17,000 yn dibynnu ar brofiad
15% cyfraniad pensiwn cyflogwyr
28 diwrnod o wyliau

Am fwy o wybodaeth : https://bangor.eglwysyngnghymru.org.uk/swyddi/